Free CSS Navigation Menu Designs 2 at exploding-boy.com

Tab Menu 9

Sunday, 11 December 2011

REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN


REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN

Saya telah  memilih kemahiran pengukuhan pengajaran untuk menjalankan rakaman dalam sesi mikro-pengajaran ini. Kemahiran pengukuhan pengajaran ini adalah penting untuk menarik perhatian murid-murid supaya mereka bersedia dari sudut kognitif dan afektif untuk mengikuti pengajaran saya. Dalam mikro-pengajaran ini, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1. Rakaman mikro-pengajaran ini  dijalankan pada 11 November 2011( Khamis ). Sebenarnya, saya telah merancang dan menjalankan mikro-pengajaran yang pertama pada satu minggu yang sebelumnya iaitu 3 November 2011 tetapi apabila proses pengajaran dan pembelajaran hanya dijalankan selama 5 minit sahaja, hujan telah turun dengan lebatnya. Keadaan ini telah mempengaruhi rakaman saya kerana suara yang dirakam menjadi kurang jelas. Oleh  demikian, saya terpaksa berhenti rakaman mikro-pengajaran saya pada hari itu. Rakaman mikro-pengajaran saya terpaksa ditangguhkan ke suatu hari yang lain. Maka ini merupakan rakaman mikro-pengajaran saya yang kedua. Saya mengajar tentang tajuk ‘Saya Sihat’.

Kekuatan
Dalam menjalankan langkah 2 dalam pengajaran mikro ini, saya telah menggunakan kemahiran pengukuhan. Alat bantu mengajar iaitu kad-kad gambar yang saya menyediakan dapat menarik perhatian murid-murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Sementara itu, murid-murid sangat berminat dalam melibatkan diri dalam permainan kecil yang telah disediakan. Dengan ini, murid-murid juga melibatkan diri dalam perbincangan semasa permainan dijalankan. Kemahairan ini adalah untuk membangkitkan perhatian murid-murid dan memfokuskan perhatian mereka kepada fakta penting dalam pelajaran. Manakala, saya telah mendapati bahawa kecekapan penggunaan alat bantu mengajar adalah penting. Justeru itu, guru harus mempelbagaikan strategi pengajaran, memerhati persekitaran bilik darjah, mencuba alat bantu mengajar yang pelbagai, menguasai komunikasi verbal dan non-verbal dalam kelas.
           

Kelemahan
Kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan tugasan mikro-pengajaran saya ialah ketepatan mengikut masa yang ditetapkan. Ketepatan masa penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan perbandingan rakaman dan rancangan kemahiran memulakan pengajaran yang telah dibuat, didapati masa yang digunakan untuk menjalankan langkah ini adalah tidak seiring. Hal ini disebabkan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh saya telah mengambil masa yang terlalu lama dan  lebih daripada jangkaan saya.

Langkah-langkah Mengatasi

Setiap kelamahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam tugasan mikro-pengajaran, penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah ketepatan penggunaan masa dalam menyampaikan pelajaran. Saya perlu menepati ketetapan masa seperti yang ditentukan dalam Rancangan Pengajaran Harian. Ketetapan masa perlu diikut bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment